xCORE-200 XU/XUF

XU224-1024-FB374 Datasheet

XU224-1024-FB374 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.9 2016-01-18 download
1.8 2015-12-18 download
1.7 2015-11-23 download
1.6 2015-09-08 download

XUF210-256-TQ128 Datasheet

XUF210-256-TQ128 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XUF210-256-FB236 Datasheet

XUF210-256-FB236 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XUF212-256-TQ128 Datasheet

XUF212-256-TQ128 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XUF212-256-FB236 Datasheet

XUF212-256-FB236 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XUF216-256-TQ128 Datasheet

XUF216-256-TQ128 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XUF216-256-FB236 Datasheet

XUF216-256-FB236 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XU212-256-FB236 Datasheet

XU212-256-FB236 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XU212-256-TQ128 Datasheet

XU212-256-TQ128 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download

XU216-256-FB236 Datasheet

XU216-256-FB236 Datasheet 150 150 XMOS
Version: 1.16        Date: 2018-09-06 Download
Version Released Comments
1.16 2018-09-06 download
1.15 2018-03-26 download
1.14 2017-09-19 download
1.12 2017-02-06 download
1.10 2016-04-21 download
1.6 2015-09-08 download